Jazyková škola Bilingvi rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
Jazyková škola Bratislava a Trnava | Bilingvi
Bezplatné
ukážkové
hodiny
TU Ukážkové hodiny

Ochrana osobných údajov

Informácie poskytované dotknutým osobám,

podľa čl. 14 Nariadenia GDPR

Okruhy dotknutých osôb:  Zákazníci prevádzkovateľa, zmluvní partneri prevádzkovateľa, osoby pohybujúce sa v monitorovaných priestoroch, osoby navštevujúce administratívne priestory prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ
Kids plus s.r.o., Poľná 78, 90028 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45385891, DIČ: 2022972556, IČDPH: SK2022972556, zastúpená konateľom: Mgr. Edita Bičanová Nagyová

vykonáva spracúvanie osobných údajov fyzických osôb v týchto spracovateľských činnostiach:

 • Evidencia zákazníkov a zmluvných partnerov,
 • Žiadosti dotknutých osôb
 • Evidencia kontaktných údajov návštevníkov web stránky prevádzkovateľa                     

Prevádzkovateľ zaručuje ochranu spracúvaných osobných údajov špecificky navrhnutými opatreniami. Žiadne spracúvané osobné údaje sa neprenášajú do krajín, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ich ochrany. Žiadne spracúvané osobné údaje sa nezverejňujú.

Zástupca prevádzkovateľa nebol určený. Zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou osobných údajov nebola menovaná.

Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava.

Účely spracúvania osobných údajov v jednotlivých spracovateľských činnostiach, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, podmienky zverejňovania a registratúrne, prípadne retenčné lehoty spracúvaných osobných údajov sú popísané v prílohe tejto informácie.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi údaje, ktoré je prevádzkovateľ povinný spracúvať na základe osobitných zákonov.

Zdrojom údajov je, pokiaľ nie je uvedené inak, dotknutá osoba, ktorá poskytla svoje osobné údaje prevádzkovateľovi alebo zamestnávateľ dotknutej osoby, ktorý poskytol jej osobné údaje prevádzkovateľovi.

Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi údaje, ktoré sú potrebné pre zmluvné rokovanie a pre realizáciu zmluvy; bez poskytnutia týchto údajov nemôže príslušná zmluva vzniknúť.

Dotknutá osoba je oprávnená:

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
 • požadovať od prevádzkovateľa osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte na účel prenosu k inému zmluvnému partnerovi (iba zákazníci a zmluvní partneri, ktorí sú fyzickými osobami),
 • požadovať od prevádzkovateľa opravu spracúvaných osobných údajov,
 • požadovať od prevádzkovateľa vymazanie spracúvaných osobných údajov,
 • požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania a namietať proti spracúvaniu, ak právnym základom nie je zákonná povinnosť prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 • požadovať od prevádzkovateľa informáciu, z akého zdroja pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

Právo dotknutej osoby na odvolanie súhlasu nie je možné v popisovaných spracovateľských činnostiach uplatniť, pretože súhlas dotknutej osoby nie je ich právnym základom.

Právo dotknutej osoby namietať voči automatizovanému rozhodovaniu nie je možné v popisovaných súboroch spracovateľských činností uplatniť, pretože popisované činnosti spracúvania neobsahujú automatizované rozhodovanie.


Príloha informácie poskytovanej dotknutým osobám 

podľa čl. 14 Nariadenia GDPR

Okruh dotknutých osôb: zmluvní partneri prevádzkovateľa

Evidencia zákazníkov a zmluvných partnerov

Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľa

Evidencia zákazníkov ako FO a zmluvných partnerov (samostatne zárobkovo činných osôb) a fyzických osôb konajúcich v mene zmluvných partnerov (právnické osoby).

Právny základ spracúvania osobných údajov 

Ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Zmluvy s právnickými osobami: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.

Okruh dotknutých osôb  

Zákazníci ako FO a zmluvní partneri prevádzkovateľa, samostatne zárobkovo činné osoby a osoby konajúce v mene zmluvných partnerov.

Zoznam osobných údajov

Meno, priezvisko, dátum narodenia dieťaťa

obchodné údaje,

trvalé bydlisko, tefon

názov a sídlo (fyzické osoby – podnikatelia a zamestnanci právnických osôb)

Zdroj osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré mu poskytol zmluvný partner
ako príjemcovi.

Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa

Činnosti spracúvania

Okruh sprostredkovateľov

Vedenie finančného účtovníctva

zmluvný dodávateľ služieb

Poskytovanie osobných údajov

Okruh príjemcov

Právny základ

Súdy, exekútori

Obchodný zákonník,
Občiansky zákonník,
Civilný sporový poriadok

Orgány činné v trestnom konaní

Trestný zákonník

Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov

Kategória

Lehota /
Právny základ

kontaktné údaje fyzických osôb

4 roky /
Ustanovenie § 397 Obchodného zákonníka (fyzické osoby – podnikatelia, fyzické osoby konajúce v mene právnických osôb)
3 roky /
Ustanovenie § 100 Občianskeho zákonníka (fyzické
osoby – spotrebitelia)

informácie o obchodných prípadoch

10 rokov /
zákon o dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty


Príloha informácie poskytovanej dotknutým osobám

podľa čl. 14 Nariadenia GDPR

Okruh dotknutých osôb: zmluvní partneri prevádzkovateľa, zákazníci prevádzkovateľa, potenciálni zákazníci prevádzkovateľa, osoby vstupujúce do priestorov prevádzkovateľa, osoby

Žiadosti dotknutých osôb

Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľa

Evidencia žiadostí a podnetov dotknutých osôb – žiadosti o prístup, o opravu, o vymazanie a o obmedzenie spracúvania, požiadavky na poskytnutie údajov na prenesenie, námietky voči spracúvaniu osobných údajov na účel marketingu a námietky voči profilovaniu alebo automatizovanému rozhodovaniu.

Právny základ spracúvania osobných údajov 

Ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, recitál (47) preambuly Nariadenia GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.

Okruh dotknutých osôb  

Osoby, ktoré podávajú žiadosti o prístup, o opravu, o vymazanie a o obmedzenie spracúvania, požiadavky na poskytnutie údajov na prenesenie, námietky voči spracúvaniu osobných údajov na účel marketingu a námietky voči profilovaniu alebo automatizovanému rozhodovaniu.

Zoznam osobných údajov

Meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska alebo doručovacia adresa.

Zdroj osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré mu poskytol zmluvný partner
ako príjemcovi.

Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa

Činnosti spracúvania

Okruh sprostredkovateľov

nie sú

nie je

Poskytovanie osobných údajov

Okruh príjemcov

Právny základ

Súdy

Občiansky zákonník,
Civilný sporový poriadok

Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov

Kategória

Lehota /
Právny základ

všetky spracúvané údaje

3 roky /
Ustanovenie § 100 Občianskeho zákonníka (fyzické osoby – spotrebitelia)


Príloha informácie poskytovanej dotknutým osobám

podľa čl. 13, 14 Nariadenia GDPR

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby, ktoré prehliadajúce webovú stránku prevázkovateľa

Evidencia kontaktných údajov návštevníkov web stránky prevádzkovateľa

Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľa

Evidencia fyzických osôb, ktoré poskytli svoje osobné údaje prostredníctvom kontaktného formulára na webe.   

Právny základ spracúvania osobných údajov 

Ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR – súhlas dotknutej osoby.   

Okruh dotknutých osôb  

Fyzické osoby, ktoré poskytli svoje osobné údaje prostredníctvom kontaktného formulára na webe.

Zoznam osobných údajov

Meno, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo

Zdroj osobných údajov

Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa

Činnosti spracúvania

Okruh sprostredkovateľov

Poskytovanie osobných údajov

Okruh príjemcov

Právny základ

Nie je

Nie je

Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov

Kategória

Lehota /
Právny základ

všetky spracúvané údaje

bezodkladne po odňatí súhlasu so spracúvaním osobných údajov /
recitál 42 Nariadenia GDPR

Naše služby využili: