• Facebook
 • Instagram
 • Youtube
Jazyková škola Bratislava a Trnava | Bilingvi
Bezplatné
ukážkové
hodiny
TU Ukážkové hodiny

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Kids plus s.r.o., sídlo -Ivanka pri Dunaji 90028, Poľná 78, IČO45385891, DIČ2022972556 v zmysle § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

1. Spoločnosť

1.1. Spoločnosť Kids plus s.r.o., sídlo - Ivanka pri Dunaji 90028, Poľná 78, IČO45385891, DIČ2022972556, zapísaný: Výpis z obchodného registra Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 99616/B (ďalej len „Spoločnosť“) poskytuje okrem iného služby v oblasti vzdelávania jazykov prostredníctvom kvalifikovaných a certifikovaných učiteľov Direct method a súvisiace služby, pričom tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a účastníkom aktivít (ďalej len ,,Účastník“), t.j. vzdelávanie jazykov, jazykových kurzov a iných aktivít (ďalej len ,,Aktivita“), pričom sú pre zúčastnené strany Spoločnosť i Účastníka záväzné. Cieľom Spoločnosti je poskytnúť Účastníkom, čo najkvalitnejšie služby.

2. Vznik zmluvného vzťahu

2.1. Zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a Účastníkom vzniká na základe vyplnenej a podpísanej záväznej prihlášky na Aktivitu (jazykový kurz) a zaplatením kurzovného poplatku. V prípade maloletých Účastníkov prihlášku podáva zákonný zástupca maloletého. Prihlásenie na konkrétny typ Aktivity je záväzné po zaplatení kurzovného poplatku. Od zmluvy môže Účastník odstúpiť len písomnou formou. Podmienky odhlásenia sú upravené v bode 4. Všeobecných obchodných podmienok (Storno podmienky a poplatky). Uzávierka prihlášok je 5 dni pre zahájením Aktivity. Podpisom záväznej prihlášky vyjadruje Účastník súhlas i s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami Spoločnosti.

3. Cena a platobné podmienky

3.1. Cena kurzového poplatku za Aktivity je zmluvná a je určená cenníkom Spoločnosti. Spoločnosť nie je platcom DPH. Ak dôjde v priebehu trvania Aktivity k zmene sadzieb DPH prípadne iných zákonom stanovených daní a poplatkov, je Spoločnosť oprávnená premietnuť túto zmenu do výšky zostatkovej ceny kurzového poplatku za Aktivity.

3.2. Poskytované zľavy sa nekumulujú.

3.3. V cene sú zahrnuté náklady na organizačné, technické a lektorské zabezpečenie vrátane autorsky spracovaného školiaceho materiálu (školenia a kurzy). Náklady na kúpu učebníc pri jazykových kurzoch nie sú zahrnuté v cene Aktivít.

3.4. Účastník uhrádza cenu kurzového poplatku za Aktivity na základe splátkového kaledára. Dňom úhrady ceny kurzového poplatku za Aktivity sa rozumie pripísanie finančnej čiastky na účet Spoločnosti. Kapacita Aktivít (kurzov) je obmedzená. Prednosť majú z toho dôvodu Účastníci, ktorí zaplatili kurzový poplatok skôr ako ostatní Účastníci.

3.5. V prípade, že sa Účastník dostane do omeškania pri platbe, resp. splátke ceny kurzového poplatku, je Spoločnosť oprávnená uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

3.6. Kurzový poplatok za Aktivitu je možné hradiť prevodom na účet vedený v VUB, číslo účtu SK8802000000002720535053.

3.7. Splatnosť kurzového poplatku za Aktivitu je najneskôr 5 dni pred zahájením Aktivity.

4. Storno podmienky a poplatky

4.1. Záväznú prihlášku na realizáciu Aktivity je možné bez storno poplatku stornovať zo strany Účastníka len z vážnych, preukázaných dôvodov, a to najneskôr do 5 pracovných dní pred konaním vybranej Aktivity, pričom za rozhodujúci moment sa považuje deň doručenia stornovania prihlášky Spoločnosti.

4.2. Storno poplatok pri stornovaní účasti na Aktivite pred termínom konania Aktivity je 10 % z kurzovného za Aktivitu.

4.3. Storno poplatok pri stornovaní účasti na Aktivite v priebehu trvania Aktivity, je 100 % z kurzovného. Účastník je v prípade stornovania účasti na Aktivite povinný doplatiť dlžnú čiastku kurzového poplatku vrátane zmluvnej pokuty za omeškané platby, v zmysle bodu 3.5. Všeobecných obchodných podmienok. Účastník nemá nárok na vrátenie výšky sumy kurzového poplatku za vymeškané, resp. nevyčerpané hodiny stanovené pre Aktivity.

4.4. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu v Aktivitách (zmenu učebne, zrušenie vyučovacej hodiny, zmenu učebných osnov, učebného materiálu, výmenu lektorov, a pod.) Touto zmenou nie je dotknutý nárok Účastníka na počet garantovaných hodín, tak ako bolo dohodnuté v záväznej prihláške.

4.5. Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť skupinu s počtom Účastníkov nižším ako 5 a možnosť ponúknutia Účastníkovi pokračovať s inou skupinou na rovnakej vedomostnej úrovni prípadne v rovnakej Aktivite v inom čase.

4.6. Ak dôjde ku zmene v Aktivite podľa bodu 4.5. týchto Všeobecných obchodných podmienkach alebo k jej zrušeniu, bude Účastník bezodkladne o tejto skutočnosti informovaný telefonicky alebo SMS správou, prípadne e-mailom.

5. Odstúpenie od zmluvy

5.1. Spoločnosť môže z dôvodu nenaplnenia kapacít Aktivity od zmluvy odstúpiť. V takom prípade bude Účastníkovi ponúknutá alternatívna Aktivita. Ak Účastníkovi alternatívna Aktivita nebude vyhovovať, Spoločnosť sa zaväzuje vrátiť mu plnú čiastku z kurzového poplatku.

5.2. Spoločnosť si vyhradzuje právo po predchádzajúcej výzve odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s Účastníkom a zrušiť bez náhrady účasť Účastníka na Aktivite organizovanej Spoločnosťou, a to v prípade, ak Účastník svojim správaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov kurzu alebo zamestnancov, lektorov a iných pracovníkov Spoločnosti alebo závažným spôsobom narušuje priebeh Aktivity.

5.3. Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od zmluvy aj prípade, že Účastník neuhradí dohodnutý kurzový poplatok v lehote jeho splatnosti.

5.4. Spoločnosť si vyhradzuje právo v závažných prípadoch zrušiť už prebiehajúcu Aktivitu (napr. ak počet študentov klesne pod minimálnu hranicu). V takom prípade bude Účastníkovi ponúknutá alternatívna Aktivita. Ak Účastníkovi alternatívna Aktivita nebude vyhovovať, Spoločnosť sa zaväzuje vrátiť Účastníkovi uhradený kurzový poplatok v zodpovedajúcej výške už ním zaplatených nevyčerpaných mesiacov Aktivity, a to do 15 pracovných dní odo dňa zrušenia Aktivity, na účet určený Účastníkom.

5.5. V prípade neúčasti Účastníka na Aktivite, neposkytuje Spoločnosť žiadnu finančnú kompenzáciu. V prípade nepravidelnej účasti sa neposkytuje náhrada kurzového poplatku ani predĺženie Aktivity (kurzu).

5.6. Nárok na náhradnú vyučovaciu hodinu mimo stanoveného plánu, vzniká Účastníkovi, keď jej vymeškanie oznámi Spoločnosti najmenej 24 hodín pred konaním Aktivity, telefonicky na: + 421 915 147 256), prípadne mailom na: info@bilingvi.sk.

5.7. Na požiadanie Účastníka je možné nahradiť si maximálne 3 vyučovacie hodiny počas celého trvania Aktivity. Náhradné hodiny nie je možné prenášať z jednej Aktivity (jedného kurzu) do nasledujúcej alebo ich uplatňovať až po dokončení Aktivity. V prípade, že sa Účastník bez ospravedlnenia nedostaví na náhradnú hodinu, kráti sa mu nárok na náhradné hodiny o túto vyučovaciu hodinu.

5.8. Počas dní pracovného pokoja a v priebehu školských prázdnin Spoločnosť Aktivity nevykonáva, pokiaľ sa skupina účastníkov s lektorom nedohodne inak.

5.9. Dni pracovného pokoja, školské prázdniny prípadne zrušené vyučovacie hodiny z dôvodu práceneschopnosti lektora, sa nezarátavajú do celkového počtu hodín určených pre Aktivity podľa prihlášky.

6. Ručenie a sťažnosti

6.1. Účastníci ručia za všetky nimi spôsobené škody a sú povinní poskytnúť náhradu, ktorá bude vyčíslená Spoločnosťou a stanovená na základe príslušných zákonných ustanovení.

6.2. Spoločnosť nezodpovedá za eventuálne škody ani za zranenia, ku ktorým môže dôjsť počas príležitostne organizovaných výletov. Za maloletých Účastníkov zodpovedajú ich zákonní zástupcovia. Spoločnosť neplatí Účastníkom kurzu úrazové ani zdravotné poistenie. Spoločnosť nezodpovedá za škody vzniknuté Účastníkovi (resp. jeho zákonnému zástupcovi) v priestoroch Spoločnosti, príp. cestou do a zo Spoločnosti.

6.3. Účastník je povinný akékoľvek svoje sťažnosti a podnety na Spoločnosť, resp. súvisiace s činnosťou Spoločnosti, nahlásiť písomnou formou na emailovú adresu Spoločnosti: nikol@bilingvi.sk. Spoločnosť oboznámi Účastníka s možným riešením problému a s výsledkom prešetrenia podanej sťažnosti či podnetu.

7. Organizačné podmienky

7.1. Účasť na Aktivitách nie je povinná. Za neúčasť Účastníka na Aktivite neposkytuje Spoločnosť žiadnu finančnú ani inú kompenzáciu.

7.2. Vymeškanie časti Aktivity zo strany Účastníka nie je dôvodom na pomerné zníženie ceny kurzového poplatku za Aktivitu, alebo na vrátenie časti poplatku.

7.3. Doplňujúce organizačné informácie:

 • Prezentácia Účastníkov sa začína 5 min. pred samotným zahájením Aktivít
 • Vybrané Aktivity je možné zorganizovať i pre jednotlivé uzatvorené skupiny s voľbou obsahu, miesta, termínu konania, pričom cena a podmienky realizácie Aktivity je v tomto prípade dohodnutá individuálne
 • Dĺžka vyučovacej hodiny Aktivity je 50 minút, pokiaľ nie je uvedené inak
 • Do vyučovacej miestnosti sa vstupuje výhradne v prezuvkách alebo bosý
 • V priebehu vyučovania Účastník bez vážnych dôvodov neopúšťa vyučovaciu miestnosť
 • V priestoroch Spoločnosti nie je dovolené fajčiť a konzumáciou potravín, prípadne zvonením mobilných telefónov rušiť priebeh Aktivity (výučby)
 • Zákonný zástupca v prípade maloletého Účastníka je povinný upovedomiť lektora prípadne prevádzkovateľa Spoločnosti o zmene osobných údajov (t.j. zmena mena, telefónneho čísla, adresy a pod.), ako i o zmene iných podstatných skutočností
 • Povinnosťou zákonných zástupcov je zabezpečiť príchod a odchod maloletého Účastníka do a zo Spoločnosti, kde sa uskutoční jeho prevzatie a odovzdanie lektorovi
 • Ak maloletý Účastník mešká, zákonný zástupca je povinný ho odprevadiť priamo do učebne, určenej na priebeh Aktivity
 • V prípade, že zákonný zástupca maloletého Účastníka súhlasí s individuálnym odchodom Účastníka zo Spoločnosti, písomne potvrdí túto skutočnosť lektorovi, resp. zástupcom Spoločnosti.

8. Zmeny podmienok

8.1. Akékoľvek zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach budú realizované v písomnej forme uverejnením na internetovej stránke www.bilingvi.sk.

9. Ochrana osobných údajov

9.1. Spoločnosť prehlasuje, že všetky údaje poskytnuté Účastníkom, v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, dátum narodenia, budú zhromažďované a spracované výlučne na účely poskytované na služby v rámci Spoločnosti, ktorá sa zaväzuje nakladať s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. V prípade neuzavretia zmluvného vzťahu, či bez ďalšieho súhlasu Účastníka budú uvedené údaje bezodkladne zničené.

9.2. Účastník podaním prihlášky a/alebo objednávky prehlasuje, že v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poskytuje Spoločnosti osobné údaje uvedené v prihláške a/alebo objednávke za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu.

9.3. Účastník dáva Spoločnosti nasledovný súhlas so spracúvaním osobných údajov: Týmto udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, dátum narodenia, spoločnosti Kids plus s.r.o., sídlo - Ivanka pri Dunaji 90028, Poľná 78, IČO45385891, DIČ2022972556, zapísaný: Výpis z obchodného registra Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 99616/B na účely podľa bodu 9.1. a 9.2. Všeobecných obchodných podmienok, po dobu trvania tejto zmluvy, resp. po dobu stanovenú osobitnou právnou úpravou. Zároveň prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom.

9.4. Spoločnosť neposkytuje osobné údaje žiadnym spoločnostiam, spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám okrem tých, kde je Spoločnosť povinná poskytovať osobné údaje podľa zákona (a to napr. Slovenská pošta, Slovenská obchodná inšpekcia, daňové orgány alebo orgány činné v trestnom konaní).

9.5. Osobné údaje v mene Spoločnosti spracúvajú sprostredkovatelia, najmä spoločnosť Kids plus s.r.o., sídlo - Ivanka pri Dunaji 90028, Poľná 78, IČO45385891, DIČ2022972556, zapísaný: Výpis z obchodného registra Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 99616/B zabezpečujúca vedenie účtovníctva Spoločnosti. Spoločnosť postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Účastníka v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov. Iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom Účastníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa). Získané osobné údaje Spoločnosť nezverejňuje. Obrazové snímky Účastníka, vyhotovené počas Aktivity alebo na spoločných výletoch, môžu byť zverejnené v reklamných materiáloch Spoločnosti alebo na webových stránkach Spoločnosti. V prípade, ak by Účastník s takýmto zverejnením nesúhlasil, uvedie túto skutočnosť na prihláške pred začiatkom Aktivity.

9.6. Prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje. Osobné údaje Účastníkov budú sprístupnené iba pracovníkom prevádzkovateľa, t.j. Spoločnosti, za účelom vybavenia objednávky. Všetci pracovníci, ktorí prídu do styku s osobnými údajmi boli poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.

9.7. Účastník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje. Účastník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje. Účastník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke. Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Účastník potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov. Účastník má na základe ustanovenia § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať: a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme, v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie, d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady, obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, g)likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Pokiaľ tieto všeobecné obchodné podmienky nestanovia inak, riadia sa právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, t.j. Spoločnosťou a Účastníkom príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

10.1. Znenie týchto všeobecných obchodných podmienok je pre zmluvné strany záväzné.

10.2. V prípade, že je Účastníkom fyzická osoba, ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok, ktoré sú v rozpore s kogentnými ustanoveniami platných spotrebiteľských zákonov sa neuplatnia a na zmluvné vzťahy medzi Spoločnosťou a Účastníkom sa použijú kogentné ustanovenia platných spotrebiteľských zákonov.

10.3. V zmysle § 273 Obchodného zákonníka sa tieto obchodné podmienky považujú za Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Spoločnosť Kids plus s.r.o., sídlo - Ivanka pri Dunaji 90028, Poľná 78, IČO45385891, DIČ2022972556, zapísaný: Výpis z obchodného registra Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 99616/B a sú platné pre všetky prevádzky Spoločnosti od 1.9.2015.

Naše služby využili: